ALGEMENE VOORWAARDEN LEEFSTIJLBEGELEIDING

Artikel 1: Overeenkomst
U heeft een overeenkomst afgesloten bij Fytaal Zeeland voor begeleiding in uw leefstijl. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze overeenkomst. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Het afsluiten van een traject binnen Fytaal Zeeland voor leefstijlbegeleiding geschiedt voor eigen risico.

Artikel 2: Intakeprocedure
Om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden biedt Fytaal Zeeland een gratis intake aan. Tijdens dit intake gesprek staat uw hulpvraag centraal. Op basis van uw verwachtingen wordt een plan opgesteld en met u besproken. Wanneer u akkoord gaat en het contract heeft ondertekend kan er begonnen worden aan het traject. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient u zo snel mogelijk door te geven aan Fytaal Zeeland.

Artikel 3: Tijdstip en plaats 
De afspraken vinden plaats in het pand van Fytaal Zeeland, dit bevindt zich in Fitland Premium Goes. Met u wordt uiteraard gedeeld wanneer u wordt verwacht. Mocht u verhinderd zijn kunt u dit altijd kenbaar maken en zal er z.s.m. een nieuwe afspraak ingepland. Verhindering dient 24 uur voor de geplande afspraak doorgegeven te worden per telefoon of mail. Gebeurd dit niet, zijn de kosten van de afspraak voor eigen rekening.

Artikel 4: Verplichtingen vanuit Fytaal Zeeland 
Op Fytaal Zeeland rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijke begeleiding te bieden aan u gedurende het traject. Fytaal Zeeland voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Daarnaast verklaart Fytaal Zeeland uiterst zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens conform de richtlijnen van de AVG en dit niet te delen met derden.

Artikel 5: Verplichtingen vanuit u
Het is ten strengste verboden om roken, drugs en alcohol in het gehele centrum te gebruiken. Ook het onder invloed zijn van alcohol, drugs, medicijnen of doping is verboden. Indien dit gebeurd Fytaal Zeeland het recht om de afspraak te annuleren en zijn de kosten voor eigen rekening. Daarnaast dient u alle wijzigingen die van belang kunnen zijn voor Fytaal Zeeland zo spoedig mogelijk door te geven. U verklaart dat u naar beste weten gezond en fysiek in staat bent om de adviezen van de leefstijlcoach zonder schade voor uw gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht u zich ertoe alvorens de overeenkomst met Fytaal Zeeland aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 6: Duur en ontbinding
Fytaal Zeeland is gerechtigd de overeenkomst per direct of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als u niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Gedurende de intake zal gekozen worden voor de duur van het traject. Mocht er gekozen zijn voor een abonnementsvorm, dan dient u rekening te houden met 1 maand opzegtermijn.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Binnen Fytaal Zeeland geldt een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat Fytaal Zeeland nimmer aansprakelijk gesteld kan worden voor niet behaalde resultaten. Fytaal Zeeland is aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in het nakomen van de opgestelde overeenkomst. Fytaal Zeeland is niet aansprakelijk voor vermissing of schade aan persoonlijke eigendommen. Laat geen waardevolle eigendommen in de wachtkamer.

Artikel 8: Prijs 
Fytaal Zeeland biedt diverse mogelijkheden die afgenomen kunnen worden door u. Bij iedere mogelijkheid staat de prijs vermeld op de website van Fytaal Zeeland. Deze prijs is inclusief BTW en kan gedurende de looptijd van de overeenkomst niet veranderd worden. Wanneer u kiest om een abonnement af te sluiten, is deze maandelijks opzegbaar. 

Artikel 9: Betalingsvoorwaarden 
De betalingen dienen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden. De facturen zullen per ingang van het traject verstuurd worden naar het bij ons bekende e-mailadres van u. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Fytaal Zeeland gerechtigd de deelnemer toegang tot de afspraak te weigeren totdat de betaling binnen is. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Fytaal Zeeland gerechtigd de prijzen te verhogen. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Iedere eerste vrijdag van de nieuwe maand wordt de factuur verstuurd van de vorige maand. U betaalt zodoende achteraf. Indien u een abonnement heeft afgenomen en 1 sessie in deze maand heeft gevolgd dan zal de helft van het maandbedrag in rekening wordt gebracht. Indien u 2 of meer sessies heeft gevolgd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 

Artikel 10: Geschillen
Bij eventuele klachten kan u zich wenden tot Fytaal Zeeland.  

Artikel 11: Overige zaken

 • Parkeren
  Hou bij het parkeren van uw auto, fiets of ander vervoermiddel rekening mee dat u dit in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen voor of naast de praktijk doet. Parkeren is op eigen risico.
 • Calamiteiten
  Volg in geval van calamiteiten de aanwijzingen op van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie.
 • Hygiëne
  Voor afspraken met de leefstijlcoach verwachten wij van dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • Huisdieren
  Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar de praktijk.