PRIVACY POLICY

Fytaal Zeeland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Fytaal Zeeland maakt gebruik van een gecertificeerd elektronisch patiënten volgsysteem bij het verwerken van uw gegevens. Wij slaan persoonsgegevens en medische gegevens digitaal op. Dit doen wij uitsluitend om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door een behandelovereenkomst aan te gaan met onze praktijk. Fytaal Zeeland is verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Fytaal Zeeland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fytaal Zeeland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het leveren van een behandeling Fysiotherapie volgens de wettelijke voorwaarden;
 • Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt in de praktijk (legitimatieplicht);
 • U of uw (huis)arts te kunnen bereiken indien dit nodig is (uitsluitend na uw toestemming);
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan;
 • U te kunnen bereiken indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst die u aangaat als u een afspraak aangaat na de intake of abonnement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fytaal Zeeland de volgende persoonsgegevens verwerken: Voornaam, voorletter(s), tussenvoegsel, achternaam, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, geslacht, geboortedatum, gezondheidsgegevens, verzekeringsgegevens, BSN, ID of paspoortnummer.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Uw persoonsgegevens worden door Fytaal Zeeland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

Fytaal Zeeland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij maken gebruik van derde partijen voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervorming (EPD);
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken (verplicht);
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties.

Cookies

Fytaal Zeeland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Fytaal Zeeland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surggedrag op onze website bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fytaal Zeeland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fytaalzeeland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fytaal Zeeland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fytaal Zeeland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fytaalzeeland.nl. Fytaal Zeeland heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

LATEN WE KENNISMAKEN

WIJ HELPEN U GRAAG

Heeft u lichamelijke klachten? Bent u herstellende van COVID-19 of wilt u een gezondere levensstijl? Wij helpen u graag! Uiteraard bespreken we eerst welke behandeling bij u past. Met al onze specialisaties zorgen wij voor een persoonlijke aanpak.